artykuł nr 1

Przerwa urlopowa

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie informuje, iż od 20 lipca 2020r.  do 31 lipca 2020r. Dom będzie nieczynny z powodu przerwy urlopowej. 

artykuł nr 2

Deklaracja Dostępności

[ Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ] zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP [ NAZWA PODMIOTU ].

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: [ 2017-01-13 ]
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2019-12-16 ]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • [ (wylistować ewentualne niezgodności) ]

Wyłączenia:

  • [ mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, ]
  • [ (wylistować elementy występujące na stronie internetowej, do których nie stosuje się Ustawy zgodnie z Art. 3 Ust. 2 lub usunąć całą sekcję "Wyłączenia", jeżeli na stronie nie ma takich elementów.) ]

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-03-31 ].

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest [ Katarzyna Rauh - Kopania ], [ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [ NUMER TELEFONU ]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. [ Siedziba budybku znajduje się przy ul. Jana Pawła II 27 w Ksawerowie.Budynek jest dwukondygnacyjny. ]
  2. [ Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno z zadaszonym podestem z dwoma schodami oraz podjazdem dla wózków inwalidzkich, drugie zadaszone z przedsionkiem i wejściem bezpośrednio z chodnika na klatkę schodową. przy pierwszym wejściu zamontowana zewnętrzna winda dwukondygnacyjna. Drzwi przeciwpożarowe, dwuskrzydłowe z otwieranym jednym skrzydłem. ]
  3. [ Korytarze dostępne dla wszystkich, pomieszczenia otwarte dla uczestników. ]
  4. [ Przed budynkiem znajduje się plac przeznaczony na parking samochdu Jednostki . ]
  5. [ Brak ograniczeń dotyczących wstępu osób z psem przewodnikiem. ]
  6. [ Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. ]

Aplikacje mobilne

[ Wymienić aplikacje oraz informację skąd można je pobrać. Jeżeli Podmiot Publiczny nie posiada aplikacji mobilnych, to sekcję pt. "Aplikacje mobilne" można w całości usunąć z Deklaracji. ]

artykuł nr 3

Przerwa świąteczna

Środowiskowy Dom Samopomocy informuje, iż będzie nieczynny w dniach 24.12.2019 do 29.12.2019r. Pozdrawiamy świątecznie.

artykuł nr 4

Przerwa Urlopowa

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie informuje, iż będzie nieczynny w okresie urlopowym od dnia 15.07.2019r do 26.07.2019r. 

artykuł nr 5

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie

obrazek
artykuł nr 6

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie

obrazek